Официални правила

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Sole Mio  с подарък готварска престилка или щипка за спагети или сос песто Дженовезе 190 гр.“, наричана по-нататък Промоцията се организира и провежда от „Интерфудс България” ЕАД, София,

ул.„Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.solemiobg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.solemiobg.com

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 18 март 2019 г. и е валидна до изчерпване на количествата на наградите или скреч картите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички продукти с марка Sole Mio.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Готварска дълга престилка в жълт цят – общо 200бр., Щипка за спагети- материал- метал и пластмаса – общо 600бр., Сос Песто Дженовезе 190 гр – общо 600бр. 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на продукти Sole Mio на обща стойност 2,49 лв. с ДДС в участващите обекти, клиента получава скреч карта, на място от същия търговския обект в момента на покупката. Скреч картата може да се получи на каса, на бюро „Информация“ чрез показване на касов бон. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – 1бр. Готварска дълга престилка в жълт цят или 1бр. Щипка за спагети или 1бр. Сос Песто Дженовезе 190 гр
  2. При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.